Bijzonder reisvoorwaarden Tearista

 

 

Deze bijzonder reisvoorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten en bepalen de voorwaarden op basis waarvan u een contract afsluit met Tearista en specifieke clausules eigen aan avontuurlijke reizen in soms afgelegen gebieden.

 

1.    REISINFORMATIE

 

Alle informatie op de website en in de verschafte documenten is, naar eer en geweten, correct op het moment van publicatie. Tearista verbindt zich ertoe u op de hoogte te brengen van elke wijziging die fundamenteel is voor het reiscontract, of waarvan Tearista gelooft dat die een invloed kan hebben op uw waardering over de reis.

 

Nadat u uw interesse voor een specifieke reis kenbaar maakt door een mailtje aan sofie@tearista.euof na het invullen van het aanmeldingsformulier op de website, ontvangt u van Tearista een reisvoorstel met detailfiche. Op elk moment dient het reisschema beschouwd te worden als een richtlijn. De reisorganisator behoudt zich het recht om de planning van de reis te wijzigen in functie van weersomstandigheden, omstandigheden van overmacht of gelijk welke reden die in het belang van de reizigers is.

 

2.    BOEKING EN REISBEVESTIGING

 

U kan uw belangstelling voor een reis aan Tearista laten blijken via email, via het aanmeldingsformulier op de website via Whatsapp, Messenger of via telefoon. Tearista verstrekt u het programma en reisschema van de gekozen reis, de algemene en bijzondere reisvoorwaarden en het standaardinformatie formulier voor pakketreisovereenkomsten via email. Een reservatie is pas definitief na ontvangst van de ondertekende bestelbon en een voorschot van 40% van de totale reissom, verschuldigd binnen de vijf werkdagen. De betaling van het voorschot impliceert dat u akkoord gaat met de algemene en bijzonder reisvoorwaarden.

 

Enkel personen ouder dan 18 kunnen een reis boeken en de persoon die boekt aanvaardt deze bijzondere voorwaarden en draagt verantwoordelijkheid voor alle deelnemers die hij/zij in dezelfde boeking aanmeldt.

 

Tearista behoudt zich het recht, in alle discretie, om een boeking te weigeren, zonder een reden te specifiëren.

 

Het is belangrijk om bij ontvangst van de reisbevestiging alle details (inclusief uw persoonlijke details) grondig te controleren en elke onjuistheid onmiddellijk te signaleren. Tearista is niet aansprakelijk voor kosten die kunnen voortvloeien uit het fout doorgeven van namen.

 

 1. BETALING

 

De betaling van de reissom geschiedt in twee fasen:

 

 1. Initieel voorschot van 40% van de totale reissom bij reservatie,
 2. Het saldo van 60% uiterlijk twee maanden voor afreis.

 

De factuur vermeldt de deadlines voor de betalingen. Er wordt geen herinnering gestuurd voor de betaling van het saldo.

 

Reizigers die aanmelden binnen de twee maanden voor afreis betalen de volledige reissom in één keer bij inschrijving.

 

Wanneer de volledige reissom niet tijdig betaald wordt, behoudt Tearista zich het recht deelname aan de reis te annuleren. In dat geval zijn de annuleringskosten hieronder vermeld van toepassing.

 

De betaling geschiedt bij voorkeur via bankoverschrijving. De factuur vermeldt alle betalingsgegevens.

 

Betalingen in cash worden geaccepteerd tot 10% van de totale reissom met een maximum van 3.000€ per boeking.

 

 1. PRIJS

 

De prijs van de reis wordt vermeld op de website en in het reisprogramma. Alle prijzen zijn per persoon en in euro.

 

Tearista behoudt zich het recht om u op de hoogte te brengen van prijswijzigingen en elke wijziging in de organisatie van de reis, voor het aanvaarden van uw boeking.

 

Tearista doet er alles aan opdat de website en het reisprogramma de meest recente en correcte prijzen vermelden, maar het kan voorvallen dat er een niet-intentionele fout in de prijszetting gebeurde. Tearista behoudt zicht het recht om dergelijke fouten op geadverteerde en bevestigde prijzen zo snel mogelijk te corrigeren, voor of nadat u de reisbevestiging ontving en voordat u het voorschot    

 

overschreef. Indien u de gecorrigeerde prijs niet wenst te accepteren, wordt uw boeking geannuleerd.

 

Zodra de boeking gegarandeerd is, na de ontvangst van uw voorschot, kan een prijsstijging nog steeds voorvallen ten gevolge van wisselkoersen of een stijging in transportkosten en belastingen. In dit geval wordt tot 20 dagen voor afreis de prijs van de reis aangepast, waarbij deze wordt gewijzigd met dezelfde sommen als de kosten wijzigen. Hierbij brengt Tearista de reizigers onmiddellijk op de hoogte. Bij prijsstijgingen van meer dan 8% van de totale reissom behoudt u het recht om de boeking kostenloos te annuleren en worden alle reeds betaalde voorschotten onmiddellijk terugbetaald.

 

Minder dan twintig dagen voor afreis worden geen prijsstijgingen meer doorgerekend.

 

 1. ANNULERING EN WIJZIGING VAN DE BOEKING DOOR DE REIZIGER

 

Alle wijzigingen in de boeking moeten zo snel mogelijk schriftelijk worden medegedeeld aan Tearista via email. Wijzigingskosten aangerekend door leveranciers vallen ten laste van de reiziger. Als service rekent Tearista geen eigen wijzigingskosten aan voor de extra administratie die dit met zich meebrengt.

 

Tansfer van boeking: u mag uw boeking overdragen op een door u aangesteld persoon, op voorwaarde dat deze persoon aan alle voorwaarden voor deelname aan de reis voldoet. Indien dit verzoek tijdig gebeurt voor het reserveren van hotels, worden geen kosten aangerekend voor de naamsverandering.

 

Indien Tearista uw betaling niet tijdig ontvangt, wordt uw boeking als geannuleerd beschouwd en zult u de annuleringskosten moeten betalen. Indien u uw boeking wenst te annuleren, nadat deze bevestigd werd, dient de persoon die de boeking maakte ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Tearista van deze schriftelijke melding.

 

Tearista behoudt zich het recht de volgende annuleringskosten aan te rekenen:

 

 1. meer dan 150 dagen voor afreis: 20% van de totale reissom
 2. tussen 149 en 91 dagen voor afreis: 40% van de totale reissom
 3. vanaf 80 dagen voor afreis: 100% van de totale reissom

 

Wijzigingskosten en administratiekosten worden nooit terugbetaald.

 

 

Tearista kan niet financieel aansprakelijk gesteld worden voor gemiste vluchten en alle gevolgen daaraan gerelateerd. Daarom bevelen wij sterk aan om vluchtaansluitingen voldoende flexibel in te plannen en rekening te houden met de mogelijkheid van vluchtvertragingen ten gevolge van het weer, technische panne of om gelijk welke reden.

 

Reizigers zijn zelf verantwoordelijk om op te dagen op de afgesproken tijd en plaats voor de start van de reis. Alle kosten die voortvloeien uit het laattijdig aansluiten kunnen niet teruggevorderd worden.

 

Indien u uw deelname vroegtijdig onderbreekt tijdens de reis kan u geen betaling terugvorderen. 

 

Tearista is niet aansprakelijk voor reizigers die op eigen initiatief afwijken van het reisschema tijdens de reis. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien vallen ten laste van de reiziger.

 

 1. ANNULERING EN WIJZIGING VAN DE BOEKING DOOR TEARISTA

 

Tearista plant de reizen ruim van tevoren. Hoewel Tearista steeds probeert te vermijden om na publicatie nog wijzigingen aan te brengen behoudt de reisorganisatie zich het recht daartoe. Op minder dan twee maanden voor vertrek wordt een boeking enkel en alleen geannuleerd als de reisorganisatie zich daartoe genoodzaakt ziet door omstandigheden van overmacht.

 

De reizen vereisen een minimumaantal deelnemers. Indien het minimum niet bereikt wordt, behoudt Tearista zich het recht om deze te annuleren. Tearista brengt u hiervan uiterlijk twee maand voor de geplande afreis op de hoogte. In dat geval kan de reisorganisatie de kosten die u maakte voor bijkomende reisarrangementen niet terugbetalen, tenzij u deze via Tearista maakte.

 

In het geval Tearista de reis dient te annuleren, brengt Tearista u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en betaalt de reisorganisatie het deel van de reissom terug dat u tot op dat moment betaalde.

 

Veranderingen in vluchturen of in de dienstenroosters van lokale aanbieders kunnen het reisschema en de duur van de reis beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom ten gevolge van wijzigingen bij transport leveranciers en buiten de controle van Tearista.

 

Het kan gebeuren dat door omstandigheden van overmacht de reis gewijzigd of beëindigd wordt na uw vertrek, maar voor het einde van de reis. Helaas kan

 

Tearista in dat geval niets terugbetalen (tenzij de reisorganisatie iets kan terugvorderen van de leveranciers), noch een financiële compensatie aanbieden of uw extra kosten opnemen.

 

Tearista behoudt zich het recht om de gids te vervangen met een evenwaardig gekwalificeerde persoon.

 

Lokale omstandigheden en het avontuurlijk karakter van de reis kunnen het reisschema beïnvloeden voor of tijdens de reis. Tearista verbind er zich toe om alle negatieve gevolgen beperkt te houden en een alternatief aan te bieden dat dicht aanleunt bij het originele plan.

 

 1. OMSTANDIGHEDEN VAN OVERMACHT

 

Tearista kan niet aansprakelijk gesteld worden of compensaties betalen wanneer het uitvoeren van de verplichtingen in dit contract verhinderd of beïnvloed wordt – en u schade, verlies of extra kosten ervaart – door omstandigheden die buiten de controle van de reisorganisatie vallen. Dit betekent alle gebeurtenissen die Tearista niet kan voorzien – zelfs indien alle voorzorgsmaatregelen genomen werden – (inclusief het vermoeden van een terroristische aanslag en alle actie die genomen wordt tijdens een terreuralarm), industriële disputen, natuurlijke of nucleaire ramp, nadelige weersomstandigheden, epidemieën en pandemieën en onvermijdbare technische problemen. Deze lijst is niet exhaustief.

 

 1. TERUGBETALIGSBELEID

 

Terugbetalingen gebeuren op dezelfde manier als die waarop de betaling ontvangen werd op het moment van inschrijving en dit aan de persoon die de originele betaling deed.

 

 1. EIGEN ARRANGEMENTEN

 

Tearista is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die elementen van uw reis die beschouwd worden als eigen arrangementen en buiten ons pakket vallen.

 

 • GEZONDHEID EN MEDISCHE CONDITIE

 

Reizigers moeten gezond en fit zijn om aan een reis deel te nemen. Elke medische conditie die een gezondheidsrisico kan inhouden dient gemeld te worden aan Tearista bij de inschrijving en elke verandering in medische conditie na inschrijving dient onmiddellijk gecommuniceerd te worden. Bij twijfel kan verzicht worden om een doktersattest. Tearista behoudt zicht het recht om een boeking te weigeren of

 

te annuleren indien geldige en relevante certificaten ontbreken. Tearista is niet aansprakelijk voor gebrek, nalatigheid of opzettelijk bedrog hieromtrent vanwege de reiziger.

 

 • REISDOCUMENTEN EN VISA

 

De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas die nog minstens 6 maanden geldig is bij aanvang van de reis. De reiziger dient te zorgen voor een geldig visum (indien het bestemmingsland dat vereist) en zowel internationale reispas als visum bij zich te hebben tijdens het reizen. De kosten verbonden aan het bekomen van internationale reispas en visum draagt de reiziger zelf.

 

 • BAGAGE

 

Tearista is in geen geval aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van bagage.

 

De adviezen van de luchtvaartmaatschappij over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

 

Indien de luchtvaartmaatschappij de bagage niet of te laat levert, is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om een claim te richten aan de luchtvaartmaatschappij.

 

U dient zelf de douanevoorschriften van het betrokken land correct op te volgen. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften is de daaruit volgende schade voor rekening van de reiziger.

 

De reiziger is verantwoordelijk om de gepaste kledij en uitrusting bij zich te hebben tijdens de reis. Tearista zal haar reizigers informeren met een checklist.

 

 • ALCOHOL GEBRUIK TIJDENS DE REIS

 

Tijdens de reis wordt alcohol gebruik niet aanbevolen maar mag een redelijke hoeveelheid alcohol geconsumeerd worden. Alcoholgebruik dat leidt tot situaties waarbij u uzelf of anderen in gevaar brengt, of waardoor de harmonie van de groep verstoord wordt of het comfort van andere gasten negatief beïnvloed zal niet getolereerd worden. Als deze situatie voorvalt heeft de gids het recht om de reiziger uit te sluiten van verder deelname aan de reis zonder enig recht op terugbetaling.

 

 

 • DRUGGEBRUIK TIJDENS DE REIS

 

Het gebruik van illegale drugs en verdovende middelen (tenzij op medisch voorschrift) is strikt verboden op gelijk welk moment tijdens de reis en kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw deelname zonder enige terugbetaling.

 

 • WETGEVING EN REGULERINGEN

 

De wetgeving en reguleringen in het land waarin de diensten effectief geleverd worden zijn mede van toepassing op uw vakantie arrangementen; elke klacht of claim zal mede op basis hiervan beschouwd worden.

 

Tearista is niet aansprakelijk voor reizigers die de internationale en lokale wetgeving niet naleven. Alle extra kosten ten gevolge van het niet-naleven van de wetgeving zijn ten laste van de reiziger.

 

 • DERDEN

 

Tearista behoudt zich het recht om derden, mensen die niet deel uitmaken van de groep, het recht te ontzeggen tot accommodatie die door de reisorganisator geboekt werd. Indien de reiziger iemand extern aan de groep toegang wil verlenen tot zijn kamer dient hij hiervoor toestemming te vragen aan de gids.

 

 • REISVERZEKERING

 

Het is een voorwaarde voor deelname aan de reis dat u een degelijke reisbijstandsverzekering afsluit die kosten voor repatriëring en medische hulpverlening in het buitenland dekt. Ook een annulatieverzekering kan waardevol zijn. Er is geen annulatie en/of reisbijstandsverzekering inbegrepen in de totaalprijs, u kan deze afsluiten bij een verzekeraar van uw keuze.

 

 • FINANCIËLE GARANTIESTELLING

 

Tearista is een vergund reisbureau en lid van de VVR, de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus en voldoet in die hoedanigheid aan alle vereisten van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (21 november 2017).

 

 

 

 

 • BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Tearista bewaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens door u aangeleverd tijdens het boekingsproces om aan onze verplichtingen van dit reiscontract te voldoen. Tearista zal uw gegevens nooit aan derden bezorgen, tenzij voor doeleinden eigen aan de geboekte reis.

 

 • KLACHTEN

 

Indien u om gelijk welke reden ontevreden bent met het verloop van uw reis, verzoeken we u om dit in eerste instantie onder de aandacht te brengen van de gids ter plaatse. Het is essentieel dat u dit doet om de reisorganisatie de kans te geven om de zaak op te lossen. Indien u dit niet onmiddellijk doet tijdens de reis, beïnvloedt dit de geldigheid van de klacht, gezien Tearista niet de kans kreeg om uw klacht recht te zetten. Indien een probleem onopgelost blijft, verzoekt Tearista u om een schriftelijke klacht neer te leggen binnen de 28 dagen na de voltooiing van uw reis.

 

 • GESCHIL

 

In geval van een geschil is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, is de Rechtbank in Gent bevoegd.